این بخش، مخصوص افرادی می باشد که قبلا تحت معاینه واقع نشده و پرونده ای ندارند.
اشخاصی که سابقه معاینه قبلی داشته و دارای پرونده می باشند، امکان این را خواهند داشت که طی تماس تلفنی نسبت به طرح سوالات خود اقدام نمایند.
پاسخ سوالات عنوان شده، بعد از ارزیابی پرونده بیماران ارائه خواهد گردید.